X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

متن آهنگ های سیاوش قمیشی

ترانه های سیاوش قمیشی

آهنگ هدیه سیاوش قمیشی

آهنگ هدیه سیاوش قمیشی


آﻟﺒﻮم : ﺧﻮاب ﺑﺎرون
ﺧﻮاﻧﻨﺪه : ﺳﻴﺎوش ﻗﻤﻴﺸﻲ
ﺗﺮاﻧﻪ ﺳﺮا : ﺑﻴﮋن ﺳﻤﻨﺪر
آﻫﻨﮕﺴﺎز : ﺳﻴﺎوش ﻗﻤﻴﺸﻲ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه : ﻧﻮﻳﺪ ﻧﺤﻮی


وﻗﺘﻲ دﺳﺘﺎم ﺧﺎﻟﻲ ﺑﺎﺷﻪ
‫وﻗﺘﻲ ﺑـﺎﺷـﻢ ﻋـﺎﺷﻖ ﺗﻮ
‫ﻏﻴﺮ دل ﭼﻴﺰی ﻧﺪارم
‫ﻛﻪ ﺑـﺪوﻧـﻢ ﻻﻳـﻖ ﺗﻮ

‫دﻟـﻤـﻮ از ﻣـﺎل دﻧـﻴـﺎ
‫ﺑﻪ ﺗﻮ ﻫﺪﻳﻪ داده ﺑﻮدم
‫ﺑـﺎ ﺗﻤـﻮم ﺑـﻲ ﭘﻨﺎﻫﻲ
‫ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﻜﻴﻪ داده ﺑﻮدم
‫ﻫـﺮ ﺑـﻼﻳـﻲ ﺳﺮم اوﻣﺪ
‫ﻫﻤﻪ زﺟﺮی ﻛﻪ ﻛﺸﻴﺪم
‫ﻫﻤﻪ رو ﺑﻪ ﺟﻮن ﺧﺮﻳﺪم
‫وﻟـﻲ از ﺗـﻮ ﻧـﺒـﺮﻳـﺪم
‫ﻫﺮﺟﺎ ﺑـﻮدم ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮدم
‫ﻫﺮﺟﺎ رﻓﺘﻢ ﺗﻮ رو دﻳﺪم
‫ﺗﻮ ﺳﺒﻚ ﺷﺪن ﺗﻮ روﻳﺎ
‫ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ رﺳـﻴﺪم
 
‫اﮔﻪ اﺣﺴﺎﺳﻢ و ﻛﺸﺘﻲ
‫اﮔﻪ از ﻳـﺎد ﻣـﻨﻮ ﺑﺮدی
‫اﮔﻪ رﻓـﺘﻲ ﺑـﻲ ﺗﻔﺎوت
‫ﺑﻪ ﻏﺮﻳـﺒﻪ ﺳـﺮ ﺳﭙﺮدی
‫ﺑﺪون اﻳـﻨﻮ ﻛﻪ دل ﻣـﻦ
‫ﺷﺪه ﺟﺎدو ﺑﻪ ﻃﻠﺴﻤﺖ
‫ﻳـﻜﻲ ﻫـﺴﺖ اﻳﻨﻮر دﻧـﻴـﺎ
‫ﻛﻪ ﺗﻮ ﻳﺎدش ﻣﻮﻧﺪه اﺳﻤﺖ
‫ﻫـﺮ ﺑـﻼﻳـﻲ ﺳﺮم اوﻣﺪ
‫ﻫﻤﻪ زﺟﺮی ﻛﻪ ﻛﺸﻴﺪم
‫ﻫﻤﻪ رو ﺑﻪ ﺟﻮن ﺧﺮﻳﺪم
‫وﻟـﻲ از ﺗـﻮ ﻧـﺒـﺮﻳـﺪم

‫ﻫﺮﺟﺎ ﺑـﻮدم ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮدم
‫ﻫﺮﺟﺎ رﻓﺘﻢ ﺗﻮ رو دﻳﺪم
‫ﺗﻮ ﺳﺒﻚ ﺷﺪن ﺗﻮ روﻳﺎ
‫ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ رﺳـﻴﺪم

‫اﮔﻪ اﺣﺴﺎﺳﻢ و ﻛﺸﺘﻲ
‫اﮔﻪ از ﻳـﺎد ﻣـﻨﻮ ﺑﺮدی
‫اﮔﻪ رﻓـﺘﻲ ﺑـﻲ ﺗﻔﺎوت
‫ﺑﻪ ﻏﺮﻳـﺒﻪ ﺳـﺮ ﺳﭙﺮدی
‫ﺑﺪون اﻳـﻨﻮ ﻛﻪ دل ﻣـﻦ
‫ﺷﺪه ﺟﺎدو ﺑﻪ ﻃﻠﺴﻤﺖ
ﻳـﻜﻲ ﻫـﺴﺖ اﻳﻨﻮر دﻧـﻴـﺎ
‫ﻛﻪ ﺗﻮ ﻳﺎدش ﻣﻮﻧﺪه اﺳﻤﺖ
‫ﻳـﻜﻲ ﻫـﺴﺖ اﻳﻨﻮر دﻧـﻴـﺎ
‫ﻛﻪ ﺗﻮ ﻳﺎدش ﻣﻮﻧﺪه اﺳﻤﺖ


دانلود آهنگ هدیه سیاوش قمیشی

تاریخ ارسال: 21 خرداد 1393 ساعت 01:46 | چاپ مطلب 0 نظر

آهنگ پیوستگی سیاوش قمیشی

آهنگ پیوستگی سیاوش قمیشی


آﻟﺒﻮم : ﺧﻮاب ﺑﺎرون
ﺧﻮاﻧﻨﺪه : ﺳﻴﺎوش ﻗﻤﻴﺸﻲ
ﺗﺮاﻧﻪ ﺳﺮا : ﺑﻴﮋن ﺳﻤﻨﺪر
آﻫﻨﮕﺴﺎز : ﺳﻴﺎوش ﻗﻤﻴﺸﻲ

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه : ﻧﻮﻳﺪ ﻧﺤﻮی


ﻣـﮕﻪ ﻣـﻴﺸﻪ ، ﻣـﮕﻪ ﻣـﻴﺸﻪ

‫ﻣـﮕﻪ ﻣﻴﺸﻪ ﺗﺮک وﻃﻦ ﻛﺮد
‫ﺗﻮی ﻏﺮﺑﺖ ﻋﻤﺮی رو ﺳﺮ ﻛﺮد
‫ﻣﻦ ﻛﻪ ﻣـﻴﺪوﻧﻢ، ﺗـﻨﻬﺎ ﻣـﻴﻤﻮﻧﻢ
‫وﻗـﺘـﻲ ﻏـﺮﺑـﺖ ﺗـﻮ ﺻﺪاﺗﻪ
‫ﺗﻮ ﻛﻪ ﺗﻮی ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ ﻧﻴﺴﺘﻲ
‫دﻳﮕﻪ ﻋـﺎﺷﻖ زﻧﺪﮔﻲ ﻧﻴﺴﺘﻲ
‫ﺗﻮ ﻛﻪ ﻣﻴﺪوﻧﻲ، ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻴﻤﻮﻧﻲ
ﻫﻲ ﺻـﺒﻮر و ﻫﻲ ﺻـﺒﻮر و
‫ﺑﻲ ﻏﺮور و ﺟﺪا ﻧﻤﻴﺸﻪ ﺑﻮد
‫واﺳﻪ زﻧﺠﻴﺮ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻪ
‫ﻣﺎ ﻛﻪ ﻣﻴﺪوﻧﻴﻢ، ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻴﻤﻮﻧﻴﻢ
‫ﻣﺎ ﻛﻪ ﻣﻴﺪوﻧﻴﻢ، ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻴﻤﻮﻧﻴﻢ
‫ﻣـﮕﻪ ﻣـﻴﺸﻪ ، ﻣـﮕﻪ ﻣـﻴﺸﻪ
‫ﻣـﮕﻪ ﻣﻴﺸﻪ ﺗﺮک وﻃﻦ ﻛﺮد
‫‫ﺗﻮی ﻏﺮﺑﺖ ﻋﻤﺮی رو ﺳﺮ ﻛﺮد
‫ﻣﻦ ﻛﻪ ﻣـﻴﺪوﻧﻢ، ﺗـﻨﻬﺎ ﻣـﻴﻤﻮﻧﻢ
‫وﻗـﺘـﻲ ﻏـﺮﺑـﺖ ﺗـﻮ ﺻﺪاﺗﻪ
‫ﺗﻮ ﻛﻪ ﺗﻮی ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ ﻧﻴﺴﺘﻲ
‫دﻳﮕﻪ ﻋـﺎﺷﻖ زﻧﺪﮔﻲ ﻧﻴﺴﺘﻲ
‫ﺗﻮ ﻛﻪ ﻣﻴﺪوﻧﻲ، ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻴﻤﻮﻧﻲ
‫ﻫﻲ ﺻـﺒﻮر و ﻫﻲ ﺻـﺒﻮر و
‫ﺑﻲ ﻏﺮور و ﺟﺪا ﻧﻤﻴﺸﻪ ﺑﻮد
‫واﺳﻪ زﻧﺠﻴﺮ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻪ
‫ﻣﺎ ﻛﻪ ﻣﻴﺪوﻧﻴﻢ، ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻴﻤﻮﻧﻴﻢ
‫ﻣﺎ ﻛﻪ ﻣﻴﺪوﻧﻴﻢ، ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻴﻤﻮﻧﻴﻢ
‫ﻣﺎ ﻛﻪ ﻣﻴﺪوﻧﻴﻢ، ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻴﻤﻮﻧﻴﻢ
‫ﻣﺎ ﻛﻪ ﻣﻴﺪوﻧﻴﻢ، ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻴﻤﻮﻧﻴﻢ

‫ﻣﺎ ﻛﻪ ﻣﻴﺪوﻧﻴﻢ، ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻴﻤﻮﻧﻴﻢ
‫ﻣﺎ ﻛﻪ ﻣﻴﺪوﻧﻴﻢ، ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻴﻤﻮﻧﻴﻢ


دانلود آهنگ پیوستگی سیاوش قمیشی

تاریخ ارسال: 21 خرداد 1393 ساعت 01:42 | چاپ مطلب 0 نظر

آهنگ خواب بارون سیاوش قمیشی

آهنگ خواب بارون سیاوش قمیشی

 آﻟﺒﻮم : ﺧﻮاب ﺑﺎرون
‫ ﺧﻮاﻧﻨﺪه : ﺳﻴﺎوش ﻗﻤﻴﺸﻲ
‫ﺗﺮاﻧﻪ ﺳﺮا : ﺑﻴﮋن ﺳﻤﻨﺪر
‫آﻫﻨﮕﺴﺎز : ﺳﻴﺎوش ﻗﻤﻴﺸﻲ
‫ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه : ﻧﻮﻳﺪ ﻧﺤﻮی


ﺗﻮ ﻫﻤﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻮی ﻣﻮج ﺑـﻼ
‫واﺳﻪ ﺗﻮ دﺳﺘﺎﻣﻮ ﻗﺎﻳﻖ ﻣﻲﻛﻨﻢ
‫اﮔـﻪ ﻣﻮﺟـﺎ ﺗـﻮ رو از ﻣﻦ ﺑﮕﻴـﺮن
‫ﻗﻄﺮه ﻗﻄﺮه آب ﻣﻲﺷﻢ دق ﻣﻲﻛﻨﻢ
‫وای ﻛﻪ دﻟﻢ ﻃﺎﻗﺖ دوری ﺗﻮ ﻫﻴﭻ ﻧﺪاره
‫ﺑـﻐـﺾ ﻧـﺒﻮدن ﺗـﻮ اﺷـﻜـﺎﻣﻮ در ﻣﻴـﺎره
‫ای ﻛﻪ ﺑﻲ ﺗﻮ اﻳﻦ ﻛﻮﻳﺮ، ﺧﻮاب ﺑﺎرون ﻣﻲﺑﻴﻨﻪ
‫وﻗﺘـﻲ ﻧﻴـﺴﺘﻲ، ﻏـﻢ دﻧـﻴﺎ ﺗﻮی ﻗﻠﺒـﻢ ﻣﻲﺷﻴﻨﻪ
‫ای ﻛﻪ ﺑﻲ ﺗﻮ واﺳﻪ ﻣﻦ، ﻫﻤﻪ دﻧﻴﺎ ﻗﻔﺴﻪ

مرثیه ست نـﺒـﻮدن ﺗـﻮ اﻟﺘـﻬـﺎب ﻧﻔﺴﻪ

‫وای ﻛﻪ دﻟﻢ ﻃﺎﻗﺖ دوری ﺗﻮ ﻫﻴﭻ ﻧﺪاره
‫ﺑـﻐـﺾ ﻧـﺒﻮدن ﺗـﻮ اﺷـﻜـﺎﻣﻮ در ﻣﻴـﺎره
‫ﺗﻮی ﺑـﻬـﺖ ﻏﻢ و ﺗـﻨﻬﺎﻳﻲ ﻣﻦ
‫ﺑﻪ ﺳﺮم دﺳﺖ ﻧﻮازش ﻛﺸﻴﺪی
‫وﻟﻲ ﺑﺎ رﻓﺘﻨﺖ ای ﻫﺴﺘﻲ ﻣﻦ
‫ﻫﺴﺘﻲ ﻣﻨﻮ ﺑﻪ آﺗﻴﺶ ﻛﺸﻴﺪی
‫وای ﻛﻪ دﻟﻢ ﻃﺎﻗﺖ دوری ﺗﻮ ﻫﻴﭻ ﻧﺪاره
‫ﺑـﻐـﺾ ﻧـﺒﻮدن ﺗـﻮ اﺷـﻜـﺎﻣﻮ در ﻣﻴـﺎره
‫ای ﻛﻪ ﺑﻲ ﺗﻮ اﻳﻦ ﻛﻮﻳﺮ، ﺧﻮاب ﺑﺎرون ﻣﻲﺑﻴﻨﻪ
‫وﻗﺘـﻲ ﻧﻴـﺴﺘﻲ، ﻏـﻢ دﻧـﻴﺎ ﺗﻮی ﻗﻠﺒـﻢ ﻣﻲﺷﻴﻨﻪ
‫ای ﻛﻪ ﺑﻲ ﺗﻮ واﺳﻪ ﻣﻦ، ﻫﻤﻪ دﻧﻴﺎ ﻗﻔﺴﻪ
مرثیه ست نبودن ﺗـﻮ اﻟﺘـﻬـﺎب ﻧﻔﺴﻪ
وای ﻛﻪ دﻟﻢ ﻃﺎﻗﺖ دوری ﺗﻮ ﻫﻴﭻ ﻧﺪاره
‫ﺑـﻐـﺾ ﻧـﺒﻮدن ﺗـﻮ اﺷـﻜـﺎﻣﻮ در ﻣﻴـﺎره
‫وای ﻛﻪ دﻟﻢ ﻃﺎﻗﺖ دوری ﺗﻮ ﻫﻴﭻ ﻧﺪاره
‫ﺑـﻐـﺾ ﻧـﺒﻮدن ﺗـﻮ اﺷـﻜـﺎﻣﻮ در ﻣﻴـﺎره
‫وای ﻛﻪ دﻟﻢ ﻃﺎﻗﺖ دوری ﺗﻮ ﻫﻴﭻ ﻧﺪاره
‫ﺑـﻐـﺾ ﻧـﺒﻮدن ﺗـﻮ اﺷـﻜـﺎﻣﻮ در ﻣﻴـﺎره
‫وای ﻛﻪ دﻟﻢ ﻃﺎﻗﺖ دوری ﺗﻮ ﻫﻴﭻ ﻧﺪاره
‫ﺑـﻐـﺾ ﻧـﺒﻮدن ﺗـﻮ اﺷـﻜـﺎﻣﻮ در ﻣﻴـﺎره
‫وای ﻛﻪ دﻟﻢ ﻃﺎﻗﺖ دوری ﺗﻮ ﻫﻴﭻ ﻧﺪاره
‫ﺑـﻐـﺾ ﻧـﺒﻮدن ﺗـﻮ اﺷـﻜـﺎﻣﻮ در ﻣﻴـﺎره

دانلود آهنگ خواب بارون سیاوش قمیشی

تاریخ ارسال: 21 خرداد 1393 ساعت 01:38 | چاپ مطلب 1 نظر

آهنگ غربت سیاوش قمیشی

آهنگ غربت سیاوش قمیشی


 شاعر : سیاوش قمیشی
آهنگ ساز : سیاوش قمیشی
تنظیم : نوید نحویدل هیچکی مثل من
غربت اینجا رو نداره
دیگه حرفای علاقه
همه مردن تو دلم
مثل گنجشکای بی لونه و بی جای محله
دیگه هیجا تو درختا جای من نیست که برم
با تو بودن خیلی وقته که گذشته
بی تو بودن مثل مهر سرنوشته
دیگه اسم تو رو هی زمزمه کردن
واسه من نه تو میشه نه فرقی داره
بارونه از سر شب همش میباره
تو گوشم داد میزنه همش میناله
دیگه هیچکی مثل من
غربت اینجارو نداره
زندگی ارزش این همه اشکا رو نداره

دل هیچکی مثل من
غربت اینجا رو نداره
دیگه حرفای علاقه
همه مردن تو دلم
مثل گنجشکای بی لونه و بی جای محله
دیگه هیجا تو درختا جای من نیست که برم
با تو بودن خیلی وقته که گذشته
بی تو بودن مثل مهر سرنوشته
دیگه اسم تو رو هی زمزمه کردن
واسه من نه تو میشه نه فرقی داره
بارونه از سر شب همش میباره
تو گوشم داد میزنه همش میناله
دیگه هیچکی مثل من
غربت اینجارو نداره
زندگی ارزش این همه اشکا رو نداره
دل هیچکی مثل من
غربت اینجا رو نداره
نداره


دانلود آهنگ غربت سیاوش قمیشی

تاریخ ارسال: 21 خرداد 1393 ساعت 01:34 | چاپ مطلب 0 نظر

آهنگ فرنگیس سیاوش قمیشی

آهنگ فرنگیس سیاوش قمیشی


 شاعر : سعید دبیری
آهنگ ساز : سیاوش قمیشی
تنظیم : استیو مک کرام


شب ، شب که میشه تو کوچه غم
اشک من میشه ستاره
من چشمامو به ابرا میدم
آسمون بارون میباره
میخونم آخ که دیگه فرنگیس
عشق تو داغونم کرد
به کی بگم که چشمات تو غصه زندونم کرد
دلم شده دیوونه
خدا خودش میدونه
کوچه دلش میگیره سکوتشو میسکونه
(پنجره ها با فریاد میگن کی باز میخونه
من روی هر دیوار غمگین اسمتو
با اشک میشونم
من توی هر کوچه خاموش دیوونه ای بی آشیونه م
میخونم آخ که دیگه فرنگیس)
عشق تو داغونم کرد
به کی بگم که چشمات تو غصه زندونم کرد
دلم شده دیوونه
خدا خودش میدونه
کوچه دلش میگیره سکوتشو میسکونه
(پنجره ها با فریاد میگن کی باز میخونه
میگن کی باز میخونه


دانلود آهنگ فرنگیس سیاوش قمیشی

تاریخ ارسال: 21 خرداد 1393 ساعت 01:32 | چاپ مطلب 0 نظر
( تعداد کل: 7 )
   1      2   >>
صفحات