آهنگ ای رﺳﻴﺪه از راه
آﻟﺒﻮم : ﻋﺮوﺳﻚ ﺷﺐ
ﺧﻮاﻧﻨﺪه : ﺳﻴﺎوش ﻗﻤﻴﺸﻲ
آﻫﻨﮕﺴﺎز : ﺳﻴﺎوش ﻗﻤﻴﺸﻲ

‫ای رﺳﻴﺪه از راه ﺗﻮ ﺧﺘﻢ اﻧﺘﻈﺎری
‫دﻟـﻢ ﻣﺮده ﺗﻮﻫﻢ راﻫﺖ ﺑﺮای ﻣﻦ
‫ﻫﻮای زﻧﺪﮔﻲ داری
‫وﻗـﺘـﻲ ﻛـﻪ رﺳـﻴـﺪی دﻟـﻢ ﺷـﺪ از ﺗـﻮ ﻟـﺒـﺮﻳـﺰ
‫ﺗﻮ روز اول ﺳﺎﻟﻲ ﻛﻪ آورده ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﻮ رو ﭘﺎﻳﻴﺰ
‫ای رﺳﻴﺪه از راه ﻛﻤﻲ ﺧﺴﺘﮕﻲ در ﻛﻦ
‫ﻣﻮﻧﺪن اﮔﻪﺳﺨﺘﻪ
‫ﻳﻚ اﻣﺸﺐ ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺮ ﻛﻦ

‫ای ﻋﺰﻳﺰﺗﺮﻳﻨﻢ
‫ﺗﻮ دﺳﺘﺎی ﻧﺠﺎﺗﻲ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ
‫ﺑﻲ ﻛﻼمِ رﻓﺘﻦ
‫ﺳﺤﺮ ﻣﻴﺮی دوﺑﺎره
‫ﻫﻮا ﻛﻪ ﮔﺮگ و ﻣﻴﺸﻪ
‫ﻣﻲ ﻣﻮﻧﻪ ﻓﺼﻞ اﻧﺪوه ﻣﻦ و ﭘﺎﻳﻴﺰ
‫ای رﺳﻴﺪه از راه ﻛﻤﻲ ﺧﺴﺘﮕﻲ در ﻛﻦ
‫ﻣﻮﻧﺪن اﮔﻪﺳﺨﺘﻪ
‫ﻳﻚ اﻣﺸﺐ ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺮ ﻛﻦ

ای رﺳﻴﺪه از راه ﺗﻮ ﺧﺘﻢ اﻧﺘﻈﺎری
‫دﻟـﻢ ﻣﺮده ﺗﻮﻫﻢ راﻫﺖ ﺑﺮای ﻣﻦ
‫ﻫﻮای زﻧﺪﮔﻲ داری
‫وﻗـﺘـﻲ ﻛـﻪ رﺳـﻴـﺪی دﻟـﻢ ﺷـﺪ از ﺗـﻮ ﻟـﺒـﺮﻳـﺰ
‫ﺗﻮ روز اول ﺳﺎﻟﻲ ﻛﻪ آورده ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﻮ رو ﭘﺎﻳﻴﺰ
‫ای رﺳﻴﺪه از راه ﻛﻤﻲ ﺧﺴﺘﮕﻲ در ﻛﻦ
‫ﻣﻮﻧﺪن اﮔﻪﺳﺨﺘﻪ
‫ﻳﻚ اﻣﺸﺐ ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺮ ﻛﻦ
‫ای رﺳﻴﺪه از راه ﻛﻤﻲ ﺧﺴﺘﮕﻲ در ﻛﻦ
‫ﻣﻮﻧﺪن اﮔﻪﺳﺨﺘﻪ
‫ﻳﻚ اﻣﺸﺐ ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺮ ﻛﻦ
‫ای رﺳﻴﺪه از راه ﻛﻤﻲ ﺧﺴﺘﮕﻲ در ﻛﻦ
‫ﻣﻮﻧﺪن اﮔﻪﺳﺨﺘﻪ
‫ﻳﻚ اﻣﺸﺐ ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺮ ﻛﻦ

دانلود آهنگ ای رﺳﻴﺪه از راه سیاوش قمیشی