آهنگ دریای طوفانی سیاوش قمیشی
آلبوم: حکایت
آهنگساز: سیاوش قمیشی

ترانه سرا: مسعود فردمنش

تنظیم کننده: آندرانیک


ﻛﺴﻲ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺣﺮف ﻋﺸﻘﻮ ﺑﺎ ﻣﺎ زد
‫دل ﺗـﺮﺳـﻮی ﻣﺎ ﻫﻢ دل ﺑﻪ درﻳﺎ زد
‫ﺑﻪ ﻳﻚ درﻳﺎی ﺗﻮﻓﺎﻧﻲ
‫دل ﻣﺎ رﻓـﺘـﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﻲ
‫ﭼﻪ دوره ﺳﺎﺣﻠﺶ
‫از دور ﭘﻴﺪا ﻧﻴﺴﺖ
‫ﻳﻚ ﻋﻤﺮی راﻫﻪ و در ﻗﺪرت ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ
‫ﺑﺎﻳـﺪ ﭘـﺎرو ﻧـﺰد وا داد
‫ﺑﺎﻳﺪ دل رو ﺑﻪ درﻳﺎ داد

‫ﺧﻮدش ﻣﻲﺑ‪ﺮَدِت ﻫﺮﺟﺎ دﻟﺶﺧﻮاﺳﺖ
‫ﺑﻪ ﻫﺮﺟﺎ ﺑﺮد ﺑﺪون ﺳﺎﺣﻞ ﻫﻤﻮﻧﺠﺎﺳﺖ
‫ﺑﻪ اﻣﻴﺪی ﻛﻪ ﺳﺎﺣﻞ داره اﻳﻦ درﻳﺎ
‫ﺑﻪ اﻣﻴﺪی ﻛﻪ آروم ﻣـﻴﺸـﻪ ﺗﺎ ﻓﺮدا
‫ﺑﻪ اﻣﻴﺪی ﻛﻪ اﻳﻦ درﻳﺎ ﻓﻘﻂ ﺷﺎه ﻣﺎﻫﻲ داره
‫ﺑﻪ ﻋﺸﻘﻲ ﻛﻪ ﻧـﻤﻲﺑﻴﻨﻲ ﺷـﺒﺎﺷـﻮ ﺑﻲ ﺳﺘﺎره
‫دل ﻣﺎ رﻓـﺘـﻪ ﻣـﻬﻤﺎﻧﻲ
‫ﺑﻪ ﻳﻚ درﻳﺎی ﻃﻮﻓﺎﻧﻲ

‫ﺑﺎﻳـﺪ ﭘـﺎرو ﻧـﺰد وا داد
‫ﺑﺎﻳﺪ دل رو ﺑﻪ درﻳﺎ داد
‫ﺧﻮدش ﻣﻲﺑ‪ﺮَدِت ﻫﺮﺟﺎ دﻟﺶﺧﻮاﺳﺖ
‫ﺑﻪ ﻫﺮﺟﺎ ﺑﺮد ﺑﺪون ﺳﺎﺣﻞ ﻫﻤﻮﻧﺠﺎﺳﺖ

‫اون روزا ﻣﺎ دﻟـﻲ داﺷﺘﻴﻢ
‫واﺳﻪ ﺑﺮدن ﺟﻮﻧﻲ داﺷﺘﻴﻢ
‫واﺳﻪ ﻣﺮدن ﻛـﺴﻲ ﺑﻮدﻳﻢ
‫ﻛﺎری داﺷﺘﻴﻢ
‫ﭘﺎﻳـﻴﺰ و ﺑـﻬﺎری داﺷﺘﻴﻢ
‫ﺗﻮ ﺳﺮا ﻣﺎ ﺳﺮی داﺷﺘﻴﻢ
‫ﻋﺸﻘﻲ و دﻟﺒﺮی داﺷﺘﻴﻢ

‫اون روزا ﻣﺎ دﻟـﻲ داﺷﺘﻴﻢ
‫واﺳﻪ ﺑﺮدن ﺟﻮﻧﻲ داﺷﺘﻴﻢ
‫واﺳﻪ ﻣﺮدن ﻛـﺴﻲ ﺑﻮدﻳﻢ
‫ﻛﺎری داﺷﺘﻴﻢ
‫ﭘﺎﻳـﻴﺰ و ﺑـﻬﺎری داﺷﺘﻴﻢ
‫ﺗﻮ ﺳﺮا ﻣﺎ ﺳﺮی داﺷﺘﻴﻢ
‫ﻋﺸﻘﻲ و دﻟﺒﺮی داﺷﺘﻴﻢ

دانلود آهنگ دریای طوفانی سیاوش قمیشی