آهنگ ﭼﻪ دردی اﺳﺖ سیاوش قمیشی

نام ﺗﺮاﻧﻪ : ﭼﻪ دردی اﺳﺖ

 

‫ﭼﻪ دردی اﺳﺖ در ﻣﻴﺎن ﺟﻤﻊ ﺑﻮدن

‫وﻟـﻲ درﮔـﻮﺷـﻪای ﺗـﻨـﻬـﺎ ﻧـﺸﺴﺘﻦ

‫ﺑـﺮای دﻳـﮕﺮان ﭼﻮن ﻛـﻮه ﺑـﻮدن

‫وﻟﻲ در ﭼﺸﻢ ﺧﻮد آرام ﺷﻜﺴﺘﻦ

‫ﺑﺮای ﻫﺮ ﻟـﺒﻲ ﺷـﻌﺮی ﺳﺮودن

‫وﻟﻲ ﻟﺒﻬﺎی ﺧﻮد ﻫﻤﻮاره ﺑﺴﺘﻦ

‫ﭼﻪ دردی اﺳﺖ در ﻣﻴﺎن ﺟﻤﻊ ﺑﻮدن

‫وﻟـﻲ درﮔـﻮﺷـﻪای ﺗـﻨـﻬـﺎ ﻧـﺸﺴﺘﻦ

‫ﺑﻪ رﺳﻢ دوﺳـﺘﻲ دﺳﺘﻲ ﻓﺸﺮدن

‫وﻟﻲ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺳﺨﻦ ﻗﻠﺒﻲ ﺷﻜﺴﺘﻦ

‫ﺑﻪ ﻧﺰد ﻋﺎﺷﻘﺎن ﭼﻮن ﺳﻨﮓ ﺧﺎﻣﻮش

‫وﻟـﻲ در ﺑـﻄﻦ ﺧﻮد ﻏـﻮﻏﺎ ﻧﺸﺴﺘﻦ

‫ﺑﻪ ﻏﺮﺑﺖ دوﺳﺘﺎن ﺑﺮ ﺧﺎک ﺳﭙﺮدن

‫وﻟـﻲ در دل اﻣـﻴـﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﺘﻦ

‫ﺑـﻪ ﻣـﻦ ﻫـﺮ دم ﻧـﻮای دل زﻧـﺪ ﺑﺎﻧﮓ

‫ﭼﻪ ﺧﻮش ﺑﺎﺷﺪ از اﻳﻦ ﻏﻤﺨﺎﻧﻪ رﺳﺘﻦ

‫ﭼﻪ دردی اﺳﺖ در ﻣﻴﺎن ﺟﻤﻊ ﺑﻮدن

‫وﻟـﻲ درﮔـﻮﺷـﻪای ﺗـﻨـﻬـﺎ ﻧـﺸﺴﺘﻦ

‫ﺑـﺮای دﻳـﮕﺮان ﭼﻮن ﻛـﻮه ﺑـﻮدن

‫وﻟﻲ در ﭼﺸﻢ ﺧﻮد آرام ﺷﻜﺴﺘﻦ

‫به رﺳﻢ دوﺳـﺘﻲ دﺳﺘﻲ ﻓﺸﺮدن

‫وﻟﻲ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺳﺨﻦ ﻗﻠﺒﻲ ﺷﻜﺴﺘﻦ

‫ﺑﻪ ﻧﺰد ﻋﺎﺷﻘﺎن ﭼﻮن ﺳﻨﮓ ﺧﺎﻣﻮش

‫وﻟـﻲ در ﺑـﻄﻦ ﺧﻮد ﻏـﻮﻏﺎ ﻧﺸﺴﺘﻦ

 ﺑﻪ ﻏﺮﺑﺖ دوﺳﺘﺎن ﺑﺮ ﺧﺎک ﺳﭙﺮدن

‫وﻟـﻲ در دل اﻣـﻴـﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﺘﻦ

‫ﺑـﻪ ﻣـﻦ ﻫـﺮ دم ﻧـﻮای دل زﻧـﺪ ﺑﺎﻧﮓ

‫ﭼﻪ ﺧﻮش ﺑﺎﺷﺪ از اﻳﻦ ﻏﻤﺨﺎﻧﻪ رﺳﺘﻦ

 ﭼﻪ دردی اﺳﺖ در ﻣﻴﺎن ﺟﻤﻊ ﺑﻮدن

‫وﻟـﻲ درﮔـﻮﺷـﻪای ﺗـﻨـﻬـﺎ ﻧـﺸﺴﺘﻦ

‫ﺑـﺮای دﻳـﮕﺮان ﭼﻮن ﻛـﻮه ﺑـﻮدن

‫وﻟﻲ در ﭼﺸﻢ ﺧﻮد آرام ﺷﻜﺴﺘﻦ

 ‫ﭼﻪ دردی اﺳﺖ در ﻣﻴﺎن ﺟﻤﻊ ﺑﻮدن

‫وﻟـﻲ درﮔـﻮﺷـﻪای ﺗـﻨـﻬـﺎ ﻧـﺸﺴﺘﻦ


دانلود آهنگ ﭼﻪ دردی اﺳﺖ سیاوش قمیشی